Het L.C.T. Bigot-Fonds

Wat is het L.C.T. Bigotfonds ?

teacher

De start

Ruim een maand nadat de meisjeskweekschool was opgehe­ven werd op 13 juni 1956 op het kantoor van de notarissen A. Prakken en H. Bruins de akte van de Stichting Het L.C.T. Bigot-Fonds gepasseerd.

Artikel 2 van de statuten geeft het doel aan:

Het behartigen van de belangen van openbaar en alge­meen bijzonder onderwijs in de gemeente Arnhem, in het bijzonder de voortgezette

beroepsvormingvan bij dit onderwijs betrokken docenten.

Tot bestuursleden werden benoemd (de statuten spreken van regenten) de heer Dr. Joh.H. Wansink, onderdirecteur van de Lorentz-hbs (voorzitter); mej. drs. M.C. Corbeau, directrice van de hbs voor meisjes (secretaresse); de heer A. Prakken, notaris (penningmeester) en mej. G. Willems, directrice van de Arnhemse Buitenschool (algemeen plaatsvervangster).

De netto-opbrengst van de liquidatie van de Vereniging tot Instandhouding van de Kweekschool voor meisjes bedroeg ongeveer honderdduizend gulden. Om het doel van de Stichting zo goed mogelijk te bewaken werden er richt­lijnen opgesteld. Daarin werd o.a. vastgelegd dat het niet de bedoeling was financiële hulp te verlenen voor basisopleidin­gen en akten-studies. Het accent lag op voortgezette beroeps­vorming en dat betekende dat voor cursussen, conferenties en congressen, in binnen-en buitenland, een subsidie kon wor­den aangevraagd.